Handelsbetingelser

§ 1 – IDS Spedition ApS – Ansvarsbestemmelser


Medlem af Danske Speditører og Nordisk Speditørforbund.
Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015). Bestemmelserne begrænser speditørens ansvar som kontraktspart i henhold til § 3 B for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, og for alle andre tab til SDR 100.000 for hver opgave (§ 21). Speditørens ansvar som formidler i henhold til § 3 C er begrænset til SDR 50.000 for hver opgave og totalt for én og samme hændelse til SDR 500.000 (§ 24). Ved oplagring er det samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 25). Særlig opmærksomhed henledes på netværksklausulen (§ 2), at krav mod speditøren forældes efter et år (§ 28), og at pante- og tilbageholdsretten (§ 14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. - Værneting Kolding.

§ 2 – Prisblade/Tilbud – Gyldighedsperiode


Prisblade/tilbud afgivet af IDS Spedition ApS er gældende fra udstedelsesdatoen, indtil de bortfalder på den i prisbladet/tilbuddet anførte udløbsdato. Hvis der i prisbladet/tilbuddet ikke er anført en udløbsdato, bortfalder dette uden opsigelse den førstkommende 31. december.

§ 3 – Paller


Alle paller betragtes som en del af emballagen og er derfor en del af handelsaftalen. Som følge heraf er ethvert pallemellemværende IDS Spedition ApS uvedkommende.

Pallebytning kan dog efter forudgående, skriftlig aftale finde sted mod betaling af et mindre gebyr.

§ 4 – Reklamation


I tilfælde af transportskade og/eller manko bedes dette straks meddelt transportør og/eller speditør samt forsikringsselskab, såfremt der er tegnet forsikring.

§ 5 – Prisregulering


Prisregulering sker efter forudgående underretning med et varsel på 14 dage. Dog vil indførelse af nye eller forhøjelse af allerede eksisterende offentlige afgifter samt forøgelse af eksterne omkostninger, der ikke er under IDS Spedition ApS’ kontrol, kunne pålignes transportkøber uden varsel.

§ 6 – Betalingsbetingelser


Betalingsbetingelser er anført på den/de enkelte faktura(er). Endvidere må der ikke foretages modregning i IDS Spedition ApS’ krav på fragt og andre ydelser.

§ 7 – Renter og gebyrer


Betaling senere end den dato (forfaldsdato), der er angivet på den enkelte faktura, medfører pligt til at betale rente. Rente beregnes fra forfaldsdato, indtil betaling sker. IDS Spedition ApS forbeholder sig ret til at forhøje eller nedsætte renten i takt med den almindelige renteudvikling i Danmark, herunder ændringer i Nationalbankens diskonto og/eller den til enhver tid gældende kassekreditrente noteret af IDS Spedition ApS’ bankforbindelse. Derudover er IDS Spedition ApS berettiget til af forlange et rykkergebyr, som fastsættes af selskabet til enhver tid, dog minimum DKK 75,- pr. rykker. Beløbet er forfaldent på anfordring.

§ 8 – Øvrige betingelser


Såfremt transportkøber standser sine betalinger, kommer under bobehandling eller indleder forhandling om tvangsakkord eller lignende, er IDS Spedition ApS’ samlede tilgodehavende straks forfaldent til betaling.
Enhver afvigelse fra IDS Spedition ApS’ almindelige forretningsbetingelser skal aftales skriftligt.


Liability Conditions of IDS Spedition ApS


Member of the Danish Freight Forwarders Association and the Nordic Association of Freight Forwarders.
All services rendered are subject to the General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (NSAB 2015). As contracting party cf. § 3 B the conditions limit the freight forwarder’s liability for loss of, deterioration of, or damage to goods to SDR 8.33 per kilo and for delay to the amount of the freight, and for all other loss to SDR 100,000 in respect of each assignment (§ 21). As intermediary cf. § 3 C the freight forwarder’s liability is limited to SDR 50,000 in respect of each assignment and totally in the event of any one occurrence to SDR 500,000 (§ 24). For storage, the total liability is limited to SDR 500,000 for damage occurring in the same occasion (§ 25). Special attention is directed to the network clause (§ 2); claims against the freight forwarder are statute-barred after one year (§ 28); and the lien on goods (§ 14) applies to both current and previous claims. - Jurisdiction Kolding.

Terms of Payment


The terms of payment are stated on each invoice. Furthermore, set-off clearance against IDS Spedition ApS’ claim on freight and other services is not allowed.


Haftungsbedingungen der IDS Spedition ApS


Mitglied des Dänischen Spediteurverbandes und des Nordischen Spediteurverbandes.
Alle bereitgestellten Dienstleistungen sind Gegenstand der Rahmenbedingungen des Nordischen Spediteurverbandes (NSAB 2015). Als Vertragspartei, vgl. § 3 B, beschränken die Bestimmungen die Haftung des Spediteurs für Verlust, Beeinträchtigung, oder Schäden der Waren auf SDR 8,33 pro Kilo und für Verzug auf den Betrag der Fracht, sowie für alle anderen Verluste auf SDR 100,000 in Bezug auf jede Aufgabe (§ 21). Als Intermediär, vgl. § 3 C, beschränken die Bestimmungen die Haftung des Spediteurs auf SDR 50,000 in Bezug auf jede Aufgabe und gesamt bei jedem einzelnen Ereignis auf SDR 500,000 (§ 24). Für die Lagerung ist der gesamte Haftungsumfang auf SDR 500,000 für Schäden, die im Rahmen desselben Ereignisses entstehen, beschränkt (§ 25). Ein besonders Augenmerk gilt der Verbundsklausel (§ 2); Ansprüche gegen den Spediteur sind nach einem Jahr verjährt (§ 28); und das Pfandrecht der Güter (§ 14) findet sowohl für aktuelle wie auch für frühere Ansprüche Anwendung. - Gerichtsstand Kolding

Zahlungsbedingungen


Die Zahlungsbedingungen sind auf jede Rechnung angeführt. Weiter ist Aufrechnung gegen die Ansprüche der IDS Spedition ApS auf Fracht und sonstige Leistungen nicht gestattet.