Handelsbetingelser

§ 1 – IDS Spedition ApS – Ansvarsbestemmelser


Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige bestemmelser (NSAB 2015). Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre. Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved én og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 27). Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§ 30), og at panteretten (§ 14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§ 10). - Værneting Kolding.

§ 2 – Prisblade/Tilbud – Gyldighedsperiode


Prisblade/tilbud afgivet af IDS Spedition ApS er gældende fra udstedelsesdatoen, indtil de bortfalder på den i prisbladet/tilbuddet anførte udløbsdato. Hvis der i prisbladet/tilbuddet ikke er anført en udløbsdato, bortfalder dette uden opsigelse den førstkommende 31. december.

§ 3 – Paller


Alle paller betragtes som en del af emballagen og er derfor en del af handelsaftalen. Som følge heraf er ethvert pallemellemværende IDS Spedition ApS uvedkommende.

Pallebytning kan dog efter forudgående, skriftlig aftale finde sted mod betaling af et mindre gebyr.

§ 4 – Reklamation


I tilfælde af transportskade og/eller manko bedes dette straks meddelt transportør og/eller speditør samt forsikringsselskab, såfremt der er tegnet forsikring.

§ 5 – Prisregulering


Prisregulering sker efter forudgående underretning med et varsel på 14 dage. Dog vil indførelse af nye eller forhøjelse af allerede eksisterende offentlige afgifter samt forøgelse af eksterne omkostninger, der ikke er under IDS Spedition ApS’ kontrol, kunne pålignes transportkøber uden varsel.

§ 6 – Betalingsbetingelser


Betalingsbetingelser er anført på den/de enkelte faktura(er). Endvidere må der ikke foretages modregning i IDS Spedition ApS’ krav på fragt og andre ydelser.

§ 7 – Renter og gebyrer


Betaling senere end den dato (forfaldsdato), der er angivet på den enkelte faktura, medfører pligt til at betale rente. Rente beregnes fra forfaldsdato, indtil betaling sker. IDS Spedition ApS forbeholder sig ret til at forhøje eller nedsætte renten i takt med den almindelige renteudvikling i Danmark, herunder ændringer i Nationalbankens diskonto og/eller den til enhver tid gældende kassekreditrente noteret af IDS Spedition ApS’ bankforbindelse. Derudover er IDS Spedition ApS berettiget til af forlange et rykkergebyr, som fastsættes af selskabet til enhver tid, dog minimum DKK 75,- pr. rykker. Beløbet er forfaldent på anfordring.

§ 8 – Øvrige betingelser


Såfremt transportkøber standser sine betalinger, kommer under bobehandling eller indleder forhandling om tvangsakkord eller lignende, er IDS Spedition ApS’ samlede tilgodehavende straks forfaldent til betaling.
Enhver afvigelse fra IDS Spedition ApS’ almindelige forretningsbetingelser skal aftales skriftligt.


Liability Conditions of IDS Spedition ApS


All services rendered are subject to the General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (NSAB 2015). Under these conditions, our liability for loss of, deterioration of or da-mage to goods is limited to SDR 8.33 per kg and our liability for delay is limited to an amount of the freight, but not exceeding SDR 50,000 per order. In connection with storage, the freight forwar-der’s total liability for damage is limited to SDR 500,000 for any incident of damage occurred (clause 27). Special attention is directed to the stipulations that claims against the freight forwarder are statute-barred after one year (clause 30) and that the lien on goods (clause 14) applies to both current and previous claims. Claims for freight etc. must be honoured regardless of the terms of delivery under the contract of sale or freight agreement (clause 10). - Jurisdiction Kolding.

Terms of Payment


The terms of payment are stated on each invoice. Furthermore, set-off clearance against IDS Spedition ApS’ claim on freight and other services is not allowed.


Haftungsbedingungen der IDS Spedition ApS


Alle Aufträge werden gemäss den Allgemeinen Bestimmungen des Nordischen Spediteurverbands (NSAB 2015) ausgeführt, die die Haftung des Spediteurs bei Verlust, Minderung/Wertminderung oder Beschädigung von Gütern auf SZR 8,33 je kg beschränken. Bei Verzögerungen gilt als Höchstgrenze die Höhe der Fracht. Je Auftrag gilt eine Höchstgrenze von SZR 50.000 für die Haftung des Spediteurs. Bei einer Lagerung beschränkt sich die Gesamthaf-tung des Spediteurs für Schäden je Schadensfall auf SZR 500.000 (§ 27). Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass Ansprüche gegen den Spediteur in 12 Monaten verjähren (§ 30) und dass sich das Pfandrecht sowohl auf gegenwärtige als auch auf frühere Ansprüche erstreckt (§ 14). Ansprüche auf Fracht etc. sind unbeschadet der Lieferbedingungen des Handelsvertrags zu befriedigen (§ 10). - Gerichtsstand Kolding.

Zahlungsbedingungen


Die Zahlungsbedingungen sind auf jede Rechnung angeführt. Weiter ist Aufrechnung gegen die Ansprüche der IDS Spedition ApS auf Fracht und sonstige Leistungen nicht gestattet.